FHS-LSI12

Laparoscopy instruments, Grasping Forceps