FHS-LSI5

Laparoscopy instruments, Grasping Forceps